Ürün Kategorileri

2 MART

DESİAD EKONOMİ PANORAMASI
 
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla; ülke sınırları içinde belli bir dönem içerisinde, o ülkenin ekonomik birimi yada yabancı ekonomik biriminde üretimi tamamlanmamış olan tüm mal ve hizmetlerin parasal karşılığıdır.
GSYİH=tüketim+yatırım+devlet harcamaları+(ihracat-ithalat)
 
Bu hesaplamaya dahil edilmeyen kalemler;
Ev üretimi,
Kayıt dışı ekonomi,
Negatif dışsallıklar,
Boş zaman faaliyetleri
 
 
Gayri Safi Milli Hasıla; bir ülkede bir yıl içerisinde o ülkenin vatandaşları tarafından üretilen mal ve hizmetlerin parasal karşılığıdır.
 
GSMH = GSYİH+Yurt dışında Bulunan Vatandaşların Gelirleri -  Yurtiçindeki Yabancıların Geliri